Werkzaamheden Dekemawei Jelsum

H. Stellingwerf
Stadsontwikkeling en –beheer
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting/CT
(058) 233 86 63
10 april 2018
Geachte mevrouw, heer,
Van donderdag 6 juli t/m vrijdag 27 juli worden er werkzaamheden
uitgevoerd aan de Dekemawei te Jelsum.
Dit betreft het gedeelte tussen de Finsterbuorren / Langhusterdyk en Op
‘Terp . De weg is gedurende deze periode gestremd voor doorgaand verkeer.
De asfaltverharding wordt vernieuwd . Plaatselijk wordt een bermverharding
aangebracht van grasbetonblokken.
Van maandag 9 juli t/m vrijdag 13 juli wordt de bestaande asfaltverharding
gefreesd en wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht.
De panden Dekemawei 3 en 6 zijn dan niet per auto bereikbaar. Er dient
elders te worden geparkeerd. Ook zijn de aangrenzende percelen dan niet
bereikbaar
Vragen?
Als u vragen heeft over de uitvoering, kunt u contact opnemen met Haije
Stellingwerf via telefoonnummer 06-43365343 of via het telefoonnummer
14058.
Met vriendelijke groet,
Haije Stellingwerf
Gemeente Leeuwarden

Nieuwsbrief April Vliegbasis Leeuwarden – Frisian Flag Editie

Speciale Frisian Flag editie 2018
IN DEZE EDITIE:

LAATSTE NIEUWS FRISIAN FLAG
KIJK OP DE OEFENING
GOED NABUURSCHAP
ZES VRAGEN AAN DE LUCHTVERKEERSLEIDING
KALENDER
INTERESSANTE LINKS

LAATSTE NIEUWS FRISIAN FLAG

Inmiddels zitten we enkele dagen voor Frisian Flag. De basis is gereed om de deelnemers aan deze grote internationale oefening te ontvangen. De afgelopen weken hebben we al wel de Amerikaanse Luchtmacht verwelkomd. Zij hebben die dagen gebruikt om samen met Nederlandse F-16 vliegers Basic Flight Manoeuvres te trainen in de oefengebieden boven de Noordzee.
De focus van hedendaagse missies ligt in toenemende mate op internationale samenwerking. Geen enkele missie wordt meer uitgevoerd door slechts één land, maar landen zoeken elkaar op en werken samen. Dat begint al in opleidingen, oefeningen en trainingen. Effectief optreden kan bijna niet meer zonder een internationale coalitie. Ten alle tijden zal het trainen in internationaal verband noodzakelijk zijn om onze luchtverdedigingstaken en internationale missies in de toekomst mogelijk te blijven maken. Naast de F-16’s van de Nederlandse luchtmacht, zijn vijf coalitiepartners vertegenwoordigd met jachtvliegtuigen, dat zijn; Amerika, Duitsland, Polen, Spanje en Frankrijk. Daarnaast nemen er ook ondersteunende  vliegtuigen deel vanuit Nederland, Duitsland, Amerika, Frankrijk, Italië en Engeland.
 ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈  FLY IN DAY OP VRIJDAG 6 APRIL  ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈
Vrijdag 6 april is een ‘fly in day’ speciaal gepland voor de ontvangst van alle deelnemers. Op die dag vliegen we geen oefenmissies. Maandag 9 april is de dag waarop de eerste oefenvluchten plaatsvinden. De oefening duurt twee weken. Op vrijdagmiddag 20 april keren de meeste deelnemers weer terug naar hun thuisbasis.

Voor meer informatie over de oefening verwijzen we u door naar de webpagina van Frisian Flag 2018: 

lees meer

KIJK OP DE OEFENING

Scenario’s
Tijdens de oefening Frisian Flag worden alle mogelijkheden die de verschillende jachtvliegtuigen bieden ingezet om voorbereid te zijn op elk type missie. Ervaring die is opgedaan tijdens eerdere missies wordt uitgebreid verwerkt en benut tijdens volgende missies. Tijdens Frisian Flag worden ook grotere en complexere scenario’s beoefend, waarbij zowel de lucht- als gronddreiging voor de jachtvliegtuigen hoog is. Het zal nooit de werkelijkheid kunnen vervangen, maar het is wel de beste manier om de vlieger optimaal voor te bereiden op een inzet tijdens daadwerkelijke operaties.
Oefenlocaties
De oefening Frisian Flag vindt plaats in het luchtruim van Nederland, Duitsland en Denemarken. Om dit mogelijk te maken is er nauwe samenwerking nodig tussen alle instanties die belast zijn met de controle van het luchtruim van de betrokken landen. De lucht-gevechtsleiding (vliegtechnische coördinators van de oefening) in het gehele oefengebied zal worden gevoerd door zo-

wel het Nederlandse als het Duitse Control and Reporting Centre (CRC), alsook door Nederlandse en buitenlandse gevechtsleiders aan boord van een AWACS (Airborne Warning and Control System) detectie en commandovoering vliegtuig.

GOED NABUURSCHAP

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen faciliteren van zo’n grote oefening is de steun van de omgeving.  Een oefening van een dergelijke omvang heeft impact op de omgeving. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vaste vertrek- en landingstijden. Hierdoor weet de omgeving precies wanneer vliegbewegingen plaatsvinden. Vliegbasis Leeuwarden doet haar uiterste best om de omgeving op diverse manieren zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op Frisian Flag. De vluchten vinden plaats op maandag tot en met vrijdag in de ochtend tussen 08:00 en 12:00 uur en in de middag tussen 13:00 en 17:00 uur. ’s Avonds en in het weekend wordt in principe niet gevlogen, tenzij er technische ondersteuning benodigd is voor buitenlandse deelnemers. Het zal dan gaan om een enkele vlucht.

Informatievoorziening
Voorafgaand en tijdens de oefening zullen wij daarom gebruik maken van diverse kanalen waar informatie te vinden is over de oefening. Naast deze mailing berichten we ook via verschillende lokale en regionale kranten en social media. In de dagelijkse berichtgeving op Twitter, Facebook en Instagram gebruiken we de hashtag #FrisianFlag2018. Informatie vindt u ook op de website van defensie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/frisian-flag en Teletekstpagina 766.

Ten slotte zet de oefenleiding zich in voor het beperken van de overlast tot een minimum. De manier waarop de luchtverkeersleiding hierover nadenkt en aan bijdraagt, leest u hieronder.

ZES VRAGEN AAN DE LUCHTVERKEERSLEIDING

Naam:        Joost

Functie:     Hoofd Platformdiensten

Rang:         Majoor

Taak:          Coördineren van de
Platformdiensten 

Deze keer hebben we zes vragen gesteld aan het Hoofd Platformdiensten. Hij geeft antwoord op hoe de luchtverkeersleiding, die onder de platformdiensten valt, oefent tijdens Frisian Flag.

1. Wat betekent deze oefening voor jou persoonlijk?

“Voor mij is dit het eerste jaar als Hoofd van de Platformdiensten; naast luchtverkeersleiding vallen hier de brandweer, meteo en vogelmannen onder. Dus dit jaar een iets andere rol voor mij dan voorgaande edities van Frisian Flag maar tijdens de oefening  ben ik gelukkig nog dagelijks op de verkeerstoren te vinden. Voor onze Platformdiensten verandert er qua werkzaamheden niet heel veel, het operationeel houden van een vliegveld is immers ons dagelijks werk, toch wil je op een positieve manier je steentje bijdragen aan zo’n oefening. Het is voor mij een mooi moment om te kijken hoe we als verschillende Platformdiensten onder zulke drukke omstandigheden presteren.”
2. Hoe is het om in zo’n grote oefening mee te draaien?

“Als luchtverkeersleider is dit één van de jaarlijkse hoogtepunten, twee weken lang starten en landen er een kleine 50 vliegtuigen en dat twee keer per dag. Dit betekent voor ons twee weken lang werken met een hoge intensiteit aan verkeer, dat is fantastisch om te doen. Het hele vliegveld staat vol met vliegtuigen, alle beschikbare parkeerplaatsen worden gebruikt, de hele basis ademt Frisian Flag. Als plaatselijke luchtverkeersleiding staan we aan het begin en einde van ieder scenario; aan ons de taak om de vliegtuigen op de geplande tijden te laten starten en landen. Op het moment dat wij, om wat voor reden ook, hier van afwijken kan het geplande oefenscenario anders verlopen. Het kan voorkomen dat er toch andere vliegtuigen (dus andere parkeerplekken) gebruikt worden, dat betekent dat het voor ons even puzzelen is om de vliegtuigen alsnog op de juiste tijd te laten starten. Zo zie je dat je, voordat de daadwerkelijke oefening in de lucht begonnen is, veel invloed kan hebben op het hele scenario; dat is een grote verantwoordelijkheid voor zo’n klein onderdeel van de oefening.”
3. Hoe biedt Frisian Flag meerwaarde aan jullie bekwaamheid als luchtverkeers-leiders?

“Er zijn voor ons jaarlijks weinig mogelijkheden om met zo’n hoge intensiteit te werken, vandaar dat we voorafgaand aan Frisian Flag altijd eerst opwerken op de 3D-torensimulator op de School of Air Control. Op de simulator kunnen we dan weer wennen aan de hoeveelheid vliegtuigen, de parkeerplekken van de vliegtuigen en beoefenen we eventuele probleemsituaties. Het is fijn om getraind te hebben met een probleemsituatie in deze drukte zodat je weet wat je kunt en moet doen als het daadwerkelijk gebeurt. Na deze opwerkperiode weet je dat je als luchtverkeersleidingsteam klaar bent om tijdens Frisian Flag alles veilig, ordelijk en vlot af te handelen. Tijdens Frisian Flag zie je dan dat de mensen snel gewend zijn aan het volle vliegveld en drukke vliegverkeer. Het blijft gaaf om te zien, en ervaren, dat je in zo’n kort tijdsbestek zoveel vliegtuigen kunt laten starten en landen als team. Dit zijn zeker de momenten dat je trots bent op het werk dat je kan en mag doen!
4. Hoe zorgen jullie ervoor dat de missies veilig worden uitgevoerd?

“Vanwege de grootte van de oefening wordt alles vooraf goed gepland en wordt er rekening gehouden met verschillende scenario’s. Voor ons als luchtverkeersleiding betekent dit voornamelijk een goed- en slecht weer scenario. Bij goed weer kunnen we op basis van zicht opereren, bij slecht weer op basis van radarinformatie. Dat betekent dat we bij slecht weer iets meer tijd kwijt zijn aan het starten en landen i.v.m. ruimere marges; veiligheid gaat immers voor alles. Van dit feit zijn zowel de vliegers als de “Air Controllers” zich bewust. Verder verandert er niets in onze manier van werken om alles veilig te houden.  De werkwijze en procedures die we dagelijks gebruiken, ook buiten Frisian Flag om, zijn goed. Dan maakt het niet uit of je met twee of vijftig vliegtuigen te maken hebt.”
5. Hoe houden jullie per keer soms wel vijftig toestellen in de gaten?

“Als verkeersleidingsteam op de toren sta je aan het begin en eind van iedere “wave”, dit betekent dat we de vliegtuigen na de start overdragen aan onze militaire collega’s op Schiphol  die de nabijheid van het vliegveld controleren met behulp van radar. Zij begeleiden alle deelnemers naar het oefengebied en dragen ze over naar de “gevechtsleiders” voordat de daadwerkelijke oefening begint. Op het moment dat de oefening afgelopen is draagt de gevechtsleiding de vliegtuigen weer over aan de luchtverkeersleiding en wordt het proces in omgekeerde volgorde gevolgd. Zo houden wij als team van “Air Controllers” , dus luchtverkeersleiding en luchtgevechtsleiding, alle deelnemers gezamenlijk in de gaten en dragen wij ons steentje bij aan het veilige verloop van de oefening. Naast veiligheid is snelheid ook belangrijk, het kost veel tijd voordat 50 vliegtuigen gestart en weer geland zijn. Daarbij is het van belang dat de deelnemers zoveel mogelijk tijd kunnen oefenen en dus zo min mogelijk tijd kwijt willen zijn aan het heen en weer vliegen.”
6. Op welke manier houden jullie als luchtverkeersleiders rekening met de ver-schillende vliegtuigen en de omgeving?

“Voor aanvang van de oefening krijgen alle deelnemers een “briefing”. Tijdens deze briefing informeert een luchtverkeersleider de deelnemers over de lokale procedures. Belangrijk onderdeel van deze briefing is het informeren van de deelnemers over de omgeving van vliegbasis Leeuwarden en het beperken van de geluidshinder. Tijdens de oefening zelf houden we goed in de gaten of de vliegers zich aan de afgesproken procedures houden m.b.t. het beperken van geluidshinder. Eventuele afwijkingen worden meteen besproken met de dienstdoende Ops-officier. Daarnaast wordt dit besproken tijdens de “debriefing” na iedere oefensessie. Verder is voor ons van belang dat we weten wat de vliegeigenschappen zijn van de deelnemende vliegtuigen, zodat we daar rekening mee kunnen houden met starten en landen. Dan gaat het met name om snelheidsverschil, zo zorgen we er voor dat de we iets meer ruimte inplannen tussen een langzamere vlucht en een snellere vlucht. Hiermee voorkomen we dat vliegtuigen hun nadering moeten afbreken en daardoor een extra nadering moeten maken.”

KALENDER

23 april – COVM 

Het COVM is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie onder voorzitterschap van gedeputeerde Michiel Schrier bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, belangenorganisaties, omwonenden van de vliegbasis en de ministeries van Defensie en VROM. De commissie is ingesteld op grond van de Luchtvaartwet en de leden hebben twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over de milieuhygiëne rondom de vliegbasis. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de minister van Defensie over maatregelen en voorschriften aangaande de milieuhygiëne.

Meer informatie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/controle-en-monitoring

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt en zijn de te behandelde stukken te raadplegen. Meer informatie: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/covm_42476/

De vergadering vindt plaats in het Provinciehuis in Leeuwarden.
4 mei – Dodenherdenking

Vanaf vliegbasis Leeuwarden vertrekken F-16’s voor een fly-by ten behoeve van de Dodenherdenking.
5 mei – Befrijdingsfestival Fryslân

Het Luchtmacht orkest verzorgt de opening van het festival in Leeuwarden. Meer informatie: http://www.befrijdingsfestivalfryslan.nl/2018/03/14/dit-jaar-niet-een-maar-zes-friese-ambassadeurs-van-de-vrijheid/ 

INTERESSANTE LINKS

Huidige missies

Onze corporate film

Defensie.nl

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.

Copyright © Koninklijke Luchtmacht – All rights reserved.

Our mailing address is:
vliegbasisleeuwarden@gmail.com

Vliegbasis Leeuwarden 
Keegsdijkje 7
8919 AK Leeuwarden

Speeltoestellen Skipperspypke

Dinsdagavond 14 november is de speeltuincommissie weer bij elkaar geweest voor de verplaatsing van de speeltoestellen naar de oude speeltuin.
Volgende week is er een gesprek gepland met André Saris (eigenaar Skipperspypke). Dit om de tijdsindeling te maken voor de speeltoestellen en een beeld te krijgen wanneer zij zich hier zullen gaan vestigen.

De bedoeling is om de speeltoestellen eind maart begin april te verplaatsen met een aantal vrijwilligers. Erik Hettinga en Albert Faber nemen hierin het voortouw en zij zullen de planning maken en kijken wat er nog eventueel nodig is aan materialen. Waarschijnlijk moet er ook nog een drainage in omdat het terrein heel nat is. Zodra er meer bekend is zetten we het weer op de site.

Verkoop scholen

Aan de oude kleuterschool wordt momenteel druk geklust.

Wat er met het Skipperspypke gaat gebeuren was tot nog toe een beetje vaag.

Buro Saris (http://www.hetburosaris.nl/index.asp?rid=1306161930638) heeft het pand gekocht.

De helft van de school wordt verbouwd tot een woning. Er komt een gezin in met 2 jonge kinderen. De andere helft van de school wordt gebruikt voor dagopvang voor jongeren. Dit kan zijn huiswerkbegeleiding, workshops e.d.

Dhr. Saris zit nog vol ideeën en inbreng uit het dorp is zeer welkom.

Opening Wierd Jorna boarterstún

Zaterdagmorgen 27 augustus werd de Wierd Jorna boarterstún officieel in gebruik genomen.
Namens de Vereniging voor Dorpsbelangen heette Ben van der Meer de aanwezigen van harte welkom. Ben lichtte een en ander toe omtrent de speeltuin. Vooral door de nieuwe klimtoren met glijbaan is het een volwaardige speeltuin geworden.
Dit is mogelijk gemaakt door een gift uit de nalatenschap van Wierd Jorna, een gemeentelijke bijdrage uit het dorpsbudget en sponsoring door Vliegbasis Leeuwarden en Boelstra – Olivier stichting.
Ben stond vooral stil bij de, in februari 2015 overleden, “levenskunstenaar” Wierd Jorna.
Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in en voor Jelsum en Koarnjum.
Een markant persoon die verdiend om “voort te leven”.
Ronald de Haan uit Koarnjum ( kunstschilder ) heeft dit door middel van een prachtig schilderij verwezenlijkt. Met zijn bekende opgestoken arm, heet Wierd nu iedereen welkom in de speeltuin.
Zoals Wierd een centrale rol speelde in de dorpen, zo heeft de speeltuin deze rol nu ook.

P1110700
IMG-20160827-WA0019
P1110724
IMG-20160829-WA0000
P1110733